خبرها

کتابخوانی در مدرسه

کتابخوانی از جمله صفاتی است که بسیاری از ما علاقه داریم واجد آن باشیم، اما اکثر ما وقت و حوصله کافی را به خواندن کتاب اختصاص نمیدهیم. سعی کرده ایم با برگزاری زنگ مطالعه در ارتقا فرهنگ مطالعه موثر باشیم.