فعاليت ها

همايش 12 خرداد در كانون جوانه ها برگزار شد

یرگزاری همايش آشنایی با جدیدترین روش آموزش در شکوفه های دانش همايش12 خرداد در كانون جوانه ها

ادامه...

بررسي عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي

اين مقاله به راه هاي ايجاد تحول در سيستم آموزشي مي پردازد.همچنين به نتايج استفاده از راهبردها و شيو

ادامه