درباره ما

درباره ما

درباره ی ما برأي اولين بار در ايران مدرسه ما مجري طرح اموزش نوين با روشهاي منتخب كشورهاي أمريكا ، ك

ادامه...

مدرسه مثبت

يكي از اهداف روا نشناسي مثبت گرا، ايجاد محيطها يا مؤسسات و نهادهاي مثبت است. مدرسه يكي از اين محيط ه

ادامه