درباره ما

Slide background

منا شفیعی کیا

مدیر دبستان شکوفه های دانش

 منا شفیعی کيا متولد سال ١٣٦٣    

کارشناس زیست شناسی   

با سابقه ٦ سال مدیریت دبستان 

 

کادر آموزشی

منا شفیعی کیا

مدیر دبستان شکوفه های دانش

 منا شفیعی کيا متولد سال ١٣٦٣    

کارشناس زیست شناسی   

با سابقه ٦ سال مدیریت دبستان